Organizing committee

Chairman: Member corr. RAS S.I. Kabanikhin

Vice-chairman:

O.I. Krivorotko,

M.A. Shishlenin

Scientific secretary: N.M. Prokhoshin

Organizing Committee:

L.V. Vshivkova,

V.N. Glinskikh,

V.A. Dedok,

Ye.I. Zharkova

D.V. Klyuchinsky,

G.S. Korchenko,

M.V. Kraineva,

I.M. Kulikov,

A. Nesterova,

N.S. Novikov,

O.V. Petrovskaia,

T.A. Zvonareva,

E.A. P'ianova,

M.I. Sosnovskaya

A.G. Usov,

I.G. CHernykh.

Organizing committee email: tcmiip@yandex.ru