Program committee

Chairmen: RAS corresponding member V.G. Romanov, S.I. Kabanikhin, A.G. Yagola

Academician M.I. Epov (Novosibirsk),

Academician B.G. Mikhailenko (Novosibirsk),

Academician Ju.I. Shokin (Novosibirsk),

RAS Corresponding Member V.V. Vasin (Yekaterinburg),

RAS Corresponding Member A.M. Fedotov (Novosibirsk), 

Professor D.S. Anikonov (Novosibirsk),

Professor Ju.E. Anikonov (Novosibirsk,

Professor M.A. Bektemesov (Astana, Kazakhstan),

Professor V.S. Belonosov (Novosibirsk),

Professor A.M. Denisov (Moscow),

Professor G. N. Erokhin (Khanty-Mansiysk),

Professor M.P. Fedoruk,

Professor M.V. Fokin  (Novosibirsk), 

Professor S.K. Golushko (Novosibirsk), 

Professor A. Hasanoglu (Izmir, Turkey),

Dr. Sc. A.L. Karchevsky (Novosibirsk),

Professor M.V. Klibanov (Charlotte, USA),

Professor  M. Yu. Kokurin (Yoshkar-Ola),

Professor A.I. Kozhanov (Novosibirsk), 

Professor M.M. Lavrentiev-Jr. (Novosibirsk),

Ph.D. M.A. Shishlenin (Novosibirsk), 

Professor E. P. Shurina (Novosibirsk),

Professor T.A. Sushkevich (Moscow),

Dr. Sc. V.A. Tcheverda (Novosibirsk),

Professor A.F. Voevodin (Novosibirsk),

Professor Ju.M.  Volchkov (Novosibirsk),

Professor Y. Wang (Beijing, China),

Professor I.N. Yeltsov (Novosibirsk).