Organizing committee

Chairman M.A. Shishlenin

 

M.A. Bektemesov (vice chairman),

K.K. Imomnazarov (vice chairman),

A.V. Penenko  (vice chairman),

O.I. Krivorot’ko (scientific secretary),

A.L. Karchevsky,

A.G. Usov,

N.L. Abasheeva,

D.V. Nechaev,

I.N. Medvedev,

I.M. Kulikov,

D.A. Voronov,

N.S. Novikov,

Ya.S. Ignatenko,

M.Ju. Soloduchin,

A.V. Bucharov,

D.V. Besedin,

M.A Yurchenko.