Organizers

Khludnev Alexandr (Lavrentyev Institute of Hydrodynamics)

Itou Hiromichi (Tokyo University of Science)

Rudoy Evgeny (Lavrentyev Institute of Hydrodynamics)

Local Organizing Committee

Rudoy Evgeny (Lavrentyev Institute of Hydrodynamics)

Furtsev Alexey (Lavrentyev Institute of Hydrodynamics)

Shcherbakov Viktor (Lavrentyev Institute of Hydrodynamics)

Contacts:

Rudoy Evgeny 

E-mail: rem@hydro.nsc.ru

Furtsev Alexey

E-mail: furtsev@hydro.nsc.ru

Lavrentyev Institute of Hydrodynamics of SB RAS

pr. Lavrentyeva 15,

Novosibirsk, 630090, Russia