Program and organizing committees

Organizing Committee

Dr. B.Y. Ryabko, chair
Dr.-Ing. N.Y. Shokina
Dr. D.V. Esipov, secretary
Dr. Y.I. Molorodov
D.L. Chubarov
V.A. Kikhtenko
S.A. Rylov
I.S. Chekhovskoy

 

Programm Committee

Acad. Y.I. Shokin, ICT SB RAS, Novosibirsk - co-chair
Prof. Dr. M. Resch, HLRS, Stuttgart – co-chair
Acad. I.V. Bychkov, IDSTU SB RAS, Irkutsk
Dr.-Ing. T. Boenisch, HLRS, Stuttgart
Dr. R. Rabenseifner, HLRS, Stuttgart
Prof. B.Y. Ryabko, ICT SB RAS, Novosibirsk
Corr. S.I. Smagin, CC FEB RAS, Khabarovsk
Prof. M.P. Fedoruk, NSU, Novosibirsk
Corr. A.M. Fedotov, ICT SB RAS, Novosibirsk
Dr. A.N. Fionov, SibSUTIS, Novosibirsk
Corr. V.V. Shidurov, ICM SB RAS, Krasnoyarsk