Organizing committee

 

Organizing Committee Chairman:

G. Mutanov Al-Farabi Kazakh National University Almaty, Kazakhstan

 

Organizing Committee Vice-chairmen:

 N. Danaev
 M. Kalimoldayev
 T. Ramazanov
Al-Farabi Kazakh National Uuniversity
Institute of Informational and Computational Technologies
Al-Farabi Kazakh National Uuniversity
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan

 

Organizing Committee Secretaries:

D. Esipov
L. Dairbayeva
Institute of Computational Technologies of SB RAS
Al-Farabi Kazakh National University
Novosibirsk, Russia
Almaty, Kazakhstan

 

Organizing Committee Members:

A. Abdibekov
E. Alimzhanov
D. Akhmed-Zaki
T. Bakibayev
M. Bektemesov
Al-Farabi Kazakh National University
Al-Farabi Kazakh National University
Al-Farabi Kazakh National University
Al-Farabi Kazakh National University
Al-Farabi Kazakh National University
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
E. Imangaliev
B. Kanguzhin
A. Kidirbekuly
S. Muhambetjanov
L. Onishenko
Al-Farabi Kazakh National University
Al-Farabi Kazakh National University
Al-Farabi Kazakh National University
Al-Farabi Kazakh National University
Institute of Information and Computational Technologies
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
B.Urmashev
I. Vaseva
D. Zhakebaev
F. Yakhiyayev
Al-Farabi Kazakh National University
Institute of Computational Technologies of SB RAS
Al-Farabi Kazakh National University
Al-Farabi Kazakh National University
Almaty, Kazakhstan
Novosibirsk, Russia
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan